Фондация за регионално развитие Рома Пловдив Партньори
ПАРТНЬОРИ
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА" ПЛОВДИВ
          Сдружение Младежки Клуб Рома - Столипиново

Подпомага ромските младежи в кв. Столипиново в търсене на нови форми за преодоляване на социално-икономическата криза.
Привличане на ромските младежи в кв. Столипиново към културния и обществения живот в квартала, обогатяване на техния културен обществен живот и организиране на свободното им време.
Привлича младите роми за активно участие в обществения живот. Подпомага общността за изучаване и отстояване на правата на човека. Спомага за изграждане на умения и знания в разработването на местни, национални и международни граждански инициативи.
                     СОУ „Найден Геров” - гр. Пловдив

СОУ „Найден Геров” се намира в кв. Столипиново, където живеят представители предимно на ромски и турски етнос. Училището участва в изграждането на отношението на младите хора от квартала към различието и многообразието, в което живеем.
                                        Община Пловдив

Община Пловдив е в партньорски взаимоотношения с нестопански организации и съвместно с тях координира общинската политика в областта на образователната интеграцията на етническите малцинства на територията на общината. Специалистите на общината анализират демографските проблеми и предлагат решения за преодоляване на негативните тенденции, като координират и осъществяват съвместни дейности с нестопански организации и бизнеса. Общинските дирекции осъществяват оперативно управление на дейности за социални услуги, предоставящи се в общността, като ръководят, координират и контролират изпълнението на общински социални програми, стратегии и проекти.
Община Пловди осъществява методическа помощ и перманентен контрол по прецизиране качеството на предоставяните услуги, както и социално консултиране на клиентите в процеса на изпълнение на дейностите.