ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА" ПЛОВДИВ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗИРАНЕ

Проект „Граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в Община Пловдив” (№ BG05SFOP001-2.025-0112-C01)
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на  проектното предложение е да повиши гражданското участие и независимия мониторинг за откритото и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите в Община Пловдив.

Повече информация ТУК

==============

Заключителният доклад от осъществен граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Пловдив, както и направените Препоръки към Областна администрация - Пловдив и Община Пловдив може да намерите ТУК

Фондация за регионално развитие „Рома“ работи като партньор по проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“. Проектът се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., а партньори в изпълнението му са Фонд ИГА (бенефициент по проекта), Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child - Норвегия.

Сайт на проекта - https://rdk-zakon.com/
Фейсбук страницата на проекта - https://www.facebook.com/profile.php?id=100088137967592

Повече информация ТУК
Проект ГАРАНЦИЯ
В периода от 2019 г. до началото на 2022 г. ETC Graz работи с местни партньори по проект GUARANTEE проект в Столипиново, Пловдив (България) и Нордщат, Дортмунд (Германия). Проектът GUARANTEE е съфинансиран от European Union’s Rights, Equality, and Citizenship Programme. В този проект се прилага подход, основан на правата на човека и най-вече правото му образование. Основният акцент е превенцията на отпадането от училище чрез подпомагане на обучението, съчетано с дейности за свободното време като напр. спортни. Проектът GUARANTEE е насочен към момичета и момчета на възраст от 11 до 14 години, за да ги овласти да продължат образованието си след завършване на основно училище.

Project GUARANTEE - Guaranteeing the Right to Education for Roma Children
From 2019 to early 2022, the ETC Graz worked with local partners to implement the GUARANTEE project in Stolipinovo, Plovdiv (Bulgaria), and Nordstadt, Dortmund (Germany). GUARANTEE was co-funded by the European Union’s Rights, Equality, and Citizenship Programme. The project took a human rights-based approach with the right to education at its core. It emphasised dropout prevention and stereotype deconstruction through learning support combined with leisure activities such as sports. GUARANTEE targeted girls and boys aged 11 to 14 in order to empower them to continue their education after completing primary and lower-secondary school.

More in PDF
More in PDF
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Наименование на проекта Година
1 Център на общността Столипиново 2005
2 Институционална подкрепа за десегрегационни процеси в гр. Пловдив 2005
3 Младежка инициатива за социална адаптация и интеграция на деца и младежи от рисковите групи 2005
4 Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
2005-2015
5 Десегрегация на ромските училища в гр. Пловдив 2005-2006
6 Правна защита и обучение на роми 2005-2007
7 Кампания за възстановяване на транспортната връзка на кв. Столипиново с центъра и останалите части на град Пловдив 2006
8 Провеждане на празника „Банго Василий - 2006 година” 2006-2008
9 Разкриване на полуинтернатни форми на обучение на децата от етническите малцинства 2006-2007
10 Гражданско наблюдение в полицията 2006
11 Мрежа за социална реинтеграция на правонарушители 2006-2007
12 Санитарно-хигиенни пакети за заразените от  Хепатит А 2006
13 Стимулиращи пакети за имунизация на деца, застрашени от заразяване с Хепатит А в гр. Пловдив 2006
14 Ново бъдеще за ромските деца от град Пловдив
2007-2009
15 Интеграция чрез качествено образование 2007
16 Обучение на заварчици 2007
17 Изграждане на център на ромските занаяти в кв. Столипиново 2007-2010
18 Десегрегация на децата от етнически квартали 2008-2009
19 Равен старт в образованието на ромските деца от кв. Столипиново чрез интегриране в приемни детски градини и училища 2008-2009
20 Ментори 2008
21 Институционална подкрепа 2009-2010
22 Посредничество между пробационната служба и лица от ромската общност, осъдени на пробация 2009-2010
23 Платформа за създаване на проекти „Структурните фондове на ЕС като средство за равноправна интеграция на ромите в българското общество” 2009-2015
24 Международен ден на ромите - 8-ми април 2009
25 Виде О Дром - Истории в движение 2009
26 Семеен консултативен център 2010-2012
27 Ентер-2 - развитие на модела за социално включване на бивши затворници” 2010-2012
28 Менторинг 2011-2012
29 Център за обществена подкрепа „Столипиново” 2012-2015
30 Подготовка, организиране и реализиране  отбелязването Международния ден на ромите 2013
31 Подготовка, организиране и реализиране  на 8-ми април 2014 година 2014-2015
32 Създаване на клуб „Семейно планиране - Столипиново” 2016
33 Център за обществена подкрепа „Столипиново” 2012-
2022
34 Човешки права в кв. Столипиново - проучване за десегрегацията 2017
35 Фотоизожба „Махалата край града“
2018-
2019
36 „Гарантиране правото на образованието на ромски деца от избрани европейски градове -  “GUARANTEE - "Guaranteeing the Right to Education for Roma Children in Selected European Cities" 2018 - 2022
37 „Превенция на ХИВ и СПИ сред целевите групи във връзка с изпълнението на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г.” 2019 - 2020
38 „Отбелязване на 8 април - Международен ден на ромите“ 2021
Слайдшоу на успешно реализирани
дейности от ФРР "Рома" Пловдив
Фондация за регионално развитие “Рома” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 год. като Фондация за социално подпомагане “Рома”.
Maps
+359 32 622 322 Офис
+359 32 207 253 ЦОП "Столипиново"
4000 Пловдив,ул. "Малина" 12
4000 Пловдив, ул. "Елба" 3
frdroma@abv.bg
Our Mission Statement: