ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА" ПЛОВДИВ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ
Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“,
Договор № 93-00-145/12.10.2022 г., се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
Резюме

Период на изпълнение
: 12.10.2022 - 30.04.2024 г.

Източник на финансиране: Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

Общо финансиране на проекта:  252 436.63 лв.

Бенефициент: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Партньори:
1. Фондация „Рома-Лом“
2. Фондация за регионално развитие „Рома - Пловдив“
3. Save a child - Норвегия
         
Обща цел: Да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България.

Специфични цели:
1. Да се увеличи достъпа и качеството до специализирани услуги на деца от ромските общности в общините Пазарджик, Пловдив и Лом чрез пилотиране на три "Центъра за консултиране и правна помощ за деца";
2. Да се насърчи активното участие на ромската общност в общините Пазарджик, Пловдив и Лом;
3. Да се повиши сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни в трите общини, и да се повиши техния капацитет за работа с деца в контакт със закона.

Дейности:
1. Проучване в трите ромски общности
2. Анализ на потенциала и провеждане на консултативен процес в ромските общности на трите региона
3. Изграждане на партньорства с ключовите институции и повишаване капацитета им за работа с деца в контакт със закона
4. Разработване и внедряване в трите региона на три специализирани услуги „Център за консултиране и правна помощ за деца“
5. Сътрудничество с Норвежка организация на всички етапи на проекта
6. Визуализация и публичност

Очаквани резултати:
1. Проведено проучване в трите региона на проекта - Пловдив, Пазарджик и Лом и идентифициране на проблемната ситуация;
2. Изготвен обобщаващ аналитичен доклад от цялото проучване;
3. Проведен анализ на потенциала за внедряване на специализираните услуги в трите региона на проекта - Пловдив, Пазарджик и Лом;
4. Изготвен доклад от анализа на нуждите и потенциала на трите региона;
5. Изготвен доклад от Консултативния процес в трите ромски общности;
6. Проведени 3 работни срещи с общо 20 участници от различни институции и организации, имащи отношение към специализираните услуги;
7. Проведени около 30 срещи в трите региона с официалните представители на релевантните институции;
8. Подписани около 20 споразумение за партньорство за предоставянето на трите услуги "Център за консултиране и правна помощ на деца";
9. Проведени 3 обучения с представители на ключовите институции и екипите на трите центъра;
10. Внедрени 3 "Центъра за консултиране и правна помощ за деца" в ромските общности на Пловдив, Пазарджик и Лом;
11. Предоставени услуги на общо 120 деца в трите центъра, които са получили услуги по информиране, консултиране, насочване;
12. Проведена работа по индивидуален случай с около 80 деца;
13. 90 деца и техните семейства получили психологическа помощ;
14. 120 деца и техните семейства получили правна помощ;
15. 50 деца насочени за ползване на услуги от специализирани институции и експерти;
16. Изготвени 6 доклада от мониторинг на развитието на услугите, които измерват постигнатите резултати;
17. Доклад от проучване на опита на Норвегия в предоставянето на услуги на деца в контакт със закона;
18. Представени консултации и препоръки от партньора за развитието на проекта и основните проблеми, които трябва да се решават;
19. Проведени публични събития - начална пресконференция, информационни дни за представяне на проучванията, информационни дни за популяризиране на услугите, заключителна конференция;
20. Разработен и поддържан двуезичен сайт на проекта, създадена фейсбук страница на проекта, печатни материали - банери, листовки, плакати.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фонд за превенция на престъпността ИГА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.
Фондация за регионално развитие “Рома” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 год. като Фондация за социално подпомагане “Рома”.
Maps
+359 32 622 322 Офис
+359 32 207 253 ЦОП "Столипиново"
4000 Пловдив,ул. "Малина" 12
4000 Пловдив, ул. "Елба" 3
frdroma@abv.bg
Our Mission Statement: