ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА" ПЛОВДИВ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ
Фондация за регионално развитие "Рома" работи за:
А. Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система н гр. Пловдив, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.
1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища.
2. Повишаване на качеството на образование в обособените детските градини и училища в големите ромски квартали и в селските региони, в които учат предимно ромски деца.
3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.
4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.
5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението, и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.
6. Приобщаване и приемане на родителите- роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.
7. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.
8. Въвеждане на практиката на образователен медиатор в системата на подготвителния клас и средното образование.
Б. Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми
1. Съвместни усилия със здравните власти в гр. Пловдив и кв. Столипиново за превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване.
2. Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.
3. Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и в общността (здравно социални центрове и др.).
4. Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.
5.Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, чрез предприемане на законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване на социално слабите, в това число и на дълготрайно безработните.
В. Подобряване на достъпа на ромите от кв. Столипиново в гр. Пловдивд до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях
1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съотвествие с професии, търсени на пазара на труда.
2. Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за ключови компетентности.
3. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес.
4. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.
6. Работа с местната власт за въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност, субсидирана заетост и др.
Г. Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот в гр. Пловдив и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество
1. Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромите.
2. Развитие на любителското изкуство сред ромите като предпоставка за професионално развитие и реализация.
3. Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот.

ПРОЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИЯ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ИДЕНТИЧНОСТ
1. Утвърждаване на процеса на десегрегация в образованието на ромските деца. Продължаваме да търсим най-добрите начини и практики за утвърждаване на този процес. Важно място в нашите проектни намерения е за работа в най-ранна възраст. Те са насочени, както към местните институции - детски градини, заведения и домове, така и към родителите на децата, техните семейства и квартални микрообщности.
2. Търсене на нови по-прагматични решения в сферата на социалното подпомагане и предлагането на социални услуги: от услуги по ресоциализация до социални услуги, водещи до трудова заетост. Съвместно с Община Пловдив и частни стопански субекти работим по концепция за нов тип социално предприятие с безработни и социално слаби роми, което обвързва образование, производство и предоставяне на социални услуги.
3. Приоритетно направление е социалното включване на рискови групи чрез професионална квалификация и трудово включване. Тук целенасочено работим по изграждане на мрежа с местни институции, частни стопански субекти, със своя визия, тясно обвързана със специфичните за кварталната ромска общност социални и трудови проблеми.
4. Ключово направление придобиват социалните ни дейности, вкл. и по трудова заетост с рискови групи роми - ефективно осъдени и тези осъдени на пробация. В процес на приемане на дългосрочна програма по социализацията и ресоциализацията на тази рискова група.
6. Сериозна посока на нашата работа е и програмата ни по утвърждаване културната идентичност на ромската общност. Тук все още решенията ни са частични и в момента разработваме цялостен модел за интеграция чрез образование в културна идентичност, диалог и толерантност. Този модел трябва да заработи също от най-ранна детска възраст.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ
1. Организация
1.1. Институционален ресурс - подготвена е необходимата материална база за осъществяване на нашите приоритети. ФРР "Рома-1995" разполага с необходимата материална база - помещения (за обучение, консултиране и др.), техническо и технологическо оборудване и състояние за реализиране на програми с рискови групи от ромската общност. В процес на изграждане е нова база по реализиране на здравни и социални програми и проекти в "Столипиново", със съдействието на Община Пловдив.
1.2. Човешки ресурс - създаден е необходимия човешки ресурс, административен и специализиран (мениджъри, финансови лица, технически лица, социални работници, педагози, психолози, учители, университетски работници, здравни специалисти и други) за постигане на нашите приоритети.
1.3. Финансови ресурси - разчетено е на финансиране по програми и проекти, и набиране на средства от дарения и спонсорство.
2. Методология
ФРР "Рома-1995" работи на три основни нива с рискови групи от ромски произход:
2.1. Първична превенция: разпространение на информация, създаване на публичност на различни проблеми с лица от ромската общност
2.2. Вторична превенция: лобиране, създаване на политики чрез въвеждане на програми, работа с институции и местни власти
2.3. Третична превенция: работа по програми и проекти рискови групи за постигане на конкретни задачи по тяхната социализация и ресоциализация.
3. Подходи за работа с рисковите групи
3.1. Достъпност: предоставяните услуги да са гъвкави, а достъпът до възможно най-широк кръг потенциални потребители;
3.2. Психоаналитично информиран подход към консултиране, обучение, кризисна интервенция и дългосрочната работа за преодоляване на причини и последствия.
3.3. Фокус върху роми в най-тежко и/или рисково състояние: специфични услуги, основани на индивидуален подход, водещ принцип е правото на информиран избор по въпроси, отнасящи се до живот и риск.
3.4. Подход, изхождащ от идеята за зачитане човешките права, зачитане достойнството и правото на свобода на избора, правото на физически и психически интегритет, правото на развитие и благоденствие.
3.5. Културно ориентирани социални, образователни и информационни услуги.

Фондация за регионално развитие “Рома” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 год. като Фондация за социално подпомагане “Рома”.
Maps
+359 32 622 322 Офис
+359 32 207 253 ЦОП "Столипиново"
4000 Пловдив,ул. "Малина" 12
4000 Пловдив, ул. "Елба" 3
frdroma@abv.bg
Our Mission Statement: