ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА" ПЛОВДИВ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
ЗА НАС

Фондация за регионално развитие “Рома" Пловдив работи за устойчивото развитие на ромската общност, интеграцията и социализацията на ромите в обществото, основани на гражданското участие в решаването на проблеми от местно значение.
Фондация за регионално развитие “Рома” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 год. като Фондация за социално подпомагане “Рома”. През 1995 год. Фондацията се пререгистрира, като разширява обема на своята работа и включва селищата от Пловдивския регион.
Дейността на ФРР “Рома” стартира паралелно с нейното учредяване. През периода 1992-1995 год. усилията на екипа са насочени главно към подпомагане на ромите по селата от Пловдивския регион. Фондацията е първата организация, която работи за оземляване на безимотни и малоимотни ромски семейства. След двугодишно лобиране пред Поземлените комисии и Министерство на земеделието, Фондацията успява да осигури 750 дка земя за 198 ромски семейства в региона на Пловдив. След упорита работа с хората по селата, през 1996 год. става реалност първото в страната оземляване на безимотни роми със земя от Държавния поземленен фонд. Друг голям успех на екипа е намаляването на първоначалната вноска за изплащане на земята от 20% на 2%. Усилията на екипа продължават в посока подпомагане на ефективно и доходно земеделие. Фондацията реализира проект “Земята-Източник на доходи” - пилотна фаза, чрез който се подпомагат новооземлените роми. Основна цел на тази програма бе генерирането на доходи.
В края на 1995 г. ФРР “Рома” създава първият Център на ромската общност в кв. Столипиново, наречен “Бюро за самопомощ-Столипиново. В него работят хора от самия квартал - представители на различните етноси и специалисти-консултанти. Центърът на общността има за цел да акумулира усилията на самите роми, да стимулира самоподпомагането и да развива капацитета на самата общност. Институционалното укрепване на екипа и организацията, спечеленото доверие на хората от квартала, превърна Бюрото за самопомощ в естествен център на общността. Към настоящият момент в Центъра на общността освен помощ по различни социални, битови, икономически, трудово-правни и др. въпроси може да се намери информация за развитието и съхранението на ромската култура, може да се прочетат произведенията на известни ромски автори, да се проследят проучванията на известни циганолози. Освен център за социална защита, офисът на ФРР “Рома” е и своеобразен център на ромската култура, с богата база-данни и добре организиран библиотечен фонд.
През 1998 год. Фондация за регионално развитие “Рома” става инициатор за обединяване на усилията на всички неправителствени организации, работещи на територията на квартала за глобално решаване на проблемите на ромите. С методическата помощ на Фондацията се регистрира Коалиция на граждански организации “Столипиново”, която включва 15 работещи НПО от най-големият обособен квартал на Балканите.
Постоянен приоритет в работата на Фондацията винаги е бил мобилизиране на ресурсите на общността, работа с младежите и привличане на доброволци. През 1998 год. По инициатива на 30 основни доброволци на ФРР “Рома” се учредява първият в квартала Младежки клуб Рома - Столипиново. Основен приоритет на младежите са проблемите в общуването, любовта и семейството.
ФРР “Рома” участва активно в инициативите на Областния съвет по етнически и демографски въпроси, местните институции и власти. Чрез организирането на срещи между представителите на държавните и общински власти, на институциите и гражданския сектор, Фондацията е в основата на установяването на партньорски диалог за съвместно и прагматично решаване на проблемите на маргинализираните общности в гр. Пловдив
От самото регистриране, до настоящият момент, ФРР “Рома” работи активно както в Столипиново, така и в мрежа с организации от 17 селища на региона и няма прекъсване на дейността. Има реализирани над 30 проекта, свързани с повишаване на образованието на ромската общност, социално подпомагане, икономическото развитие и съхранението на ромските бит, традиции и култура.
НОВИНИ

Фондация „Рома-Пловдив” работи успешно по проект „Граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Пловдив” (№ BG05SFOP001-2.025-0112-C01), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на  проектното предложение е да повиши гражданското участие и независимия мониторинг за откритото и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите в Община Пловдив.

Повече информация ТУК

==============

Заключителният доклад от осъществен граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Пловдив, както и направените Препоръки към Областна администрация - Пловдив и Община Пловдив може да намерите ТУК
Фондация за регионално развитие “Рома” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 год. като Фондация за социално подпомагане “Рома”.
Maps
+359 32 622 322 Офис
+359 32 207 253 ЦОП "Столипиново"
4000 Пловдив,ул. "Малина" 12
4000 Пловдив, ул. "Елба" 3
frdroma@abv.bg
Our Mission Statement: